هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نقش شکست عاطفی و سبکهاي دلبستگی در پیشبینی افکار خودکشی

نقش شکست عاطفی و سبکهاي دلبستگی

مقدمه

در این مقاله می خواھیم نقش شکست عاطفی و سبکهاي دلبستگی در پیشبینی افکار خودکشی را،توضیح دهیم.

اصطلاح خودکشی به معنی آسیب رساندن به خود با هدف از بین بردن خویش است [ 1]. ناآشنایی با مشکلاتی که جوانان با آن دست به گریبان هستند، نهتنها براي سلامت روان خود جوانان مسئله ساز است بلکه براي خانو اده و جامعه آنها نیز از نظر روحی بسیار سنگین خواهد بود [ 2،3 ]. خودکشی یک مسأله بهداشتی مهم در میان جوانان در سرتاسر جهان است. به طوري که براساس آمارها و پژوهشهاي موجود در خارج از کشور، سومین علت 15 سال [ 4] و دومین – عمده مرگ در گروه سنی 24 .[ علت عمده مرگ در م یان دانشجویان است [ 5 عوامل روانی زیادي هستند که در خودکشی افراد تأثیر دارند که یکی از آنها سبکهاي دلبستگی است. دلبستگی 1، ساختار سازمان یافته و منسجمی است که مجموعۀ پیچیده شناختها، رفتارها و هیجانهایی را که براي حفظ راحتی آسایش و احساس ایمنی شکل میدهد، توصیف میکند. کودکان در سالهاي اولیه زندگی، با افرادي که با ایشان در تعامل هستند پیوند عاطفی نسبتاً پایداري برقرار می کنند و در حضور آنها احساس امنیت میکنند. بالبی که براي اولین بار این رابطه عاطفی را دلبستگی نامید، معتقد است که دلبستگی در کودکی نقشحیاتی در زندگی انسان ایفا میکند. روابط دلبستگی توأم با امنیت می تواند در روابط بین فردي آتی نقشی تسهیل کننده داشته باشدکه در صورت شکل گرفتن این نوع دلبستگی فرد به نظام ارزشی و نگرشی مثبت و با روش منطقی از خود و دیگران می رسد [ 6]. در زندگی انسان دلبستگی تجربه بسیار مهمی میباشد و رابطه والدین با فرزندان تأثیر بسیار مهمی بر زندگی شخصی و .[ روابط آینده او به ویژه ارتباطش با دیگران دارد [ 7 از نظر بالبی سه نوع سبک دلبستگی وجود دارد. سبک دلبستگی ایمن 2؛ این کودکان مراقبتکنندگان خود را تکیهگاه امنی میدانند. افراد داراي این سبک دلبستگی تصور مثبتی از مادر خود دارند، عزت نفس و اعتماد به نفس بالایی دارند و نقاط ضعف و قوت ؛ خود را نیز میشناسند. در سبک دلبستگی ناایمن 3 کودکان نسبت به والدین خود بی اعتنا هستند واکنش آنها بصورتی است که بود و نبود والدین یا مراقبت کننده ها برایشان اهمیتی ندارد. سبک

نقش شکست عاطفی و سبکهاي دلبستگی در پیشبینی افکار خودکشی
1 Attachment
2 Secure
3 Avoidant
دلبستگی دوسوگرا 4؛ این کودکان هنگامی که مادرشان از آنها جدا میشود بسیار مضطرب میشوند و زمانی که مادرش برمیگردد واکنش بی میلی از خود نشان میدهند [ 8]. به نظر بالبی الگوي عملی درونی نه تنها حکم یک الگو را براي ارتباطات اجتماعی آینده دارد بلکه در تعیین اینکه فرد چه احساسی داشته باشد و با عواطف پریشان خود چگونه کنار بیاید نیز تأثیرگذار است [ 9]. تحقیقات نشان میدهند که نقش تنظیمات دلبستگی در نوجوانی و بزرگسالی میتواند پیشبینی مناسبی براي رفتار اقدام به خودکشی باشد، یعنی دلبستگی ناایمن در افراد اقدام کننده به خودکشی به ط ور معناداري بیشتر از دیگر افراد است [ 10،11 ]. توجه به یافتههاي اخیر تحقیقات اپیدمیولوژیکی نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق ( 88 %) اقدام به خودکشی در نوجوانان، حتی پساز کنترل افسردگی متاثر از سبک .[ دلبستگی ناایمن در دوران کودکی است [ 12 یکی دیگر از عواملی که میتواند در خودکشی نقش داشته باشد شکست عاطفی یا شکست عشقی است. در دوره جوانی افراد دنبال رابطه با جنس مخالف هستند و به تدریج یافتن شریک زندگی، به رویداد مهمی در زندگی تبدیل می شود و ممکن است پدیده عشق در فرد ظ هور کند [ 13،14 ]. شکست عاطفی با نشانگانی همراه است، این نشانگان که به نشانگان ضربه عشق هم معروف است داراي مجموعه علایم و نشانه ها ي شدیدي است که به دنبال ازبینرفتن یک رابطه رمانتیک بین دو نفر بروز می کند و عملکرد فرد را در زمینه ها ي متعدد زندگی از جمله زمینه ارتباطی، تحصیلی، اجتماعی و حرفه اي مختل می کند، این نوع شکست عاطفی واکنش هاي غیرانطباقی را به دنبال دارد و این نشانه ها به مدت طولانی باقی می مانند . نشانگان شکست عاطفی به عنوان رویدادي همراه با استرس شدید و تا اندازهاي آسیبزا تجربه میشود [ 15،16 رویداد شکست عاطفی استرسرا برمیانگیزد و در فرد احساس ناتوانی در کنترل و پیشگیري از رویدادها را ایجاد میکند [ 17 ] و ممکن است فرد در این لحظه دست به رفتارهاي پرخطر مثل آسیب به خود و یا خودکشی بزند. رویدادهایی را که در ایجاد نشانگان شکست عاطفی سهیم هستند می توان به ضربه عشق نوع یک و دو تقسیم کرد، در ضربه نوع یک، رویدادها غیرمنتظره و ناگهانی رخ میدهند و فرد به طور کامل احساس مغلوب شدن شکست کامل میکند و در ضربه نوع دو، رویدادها ماهیتی مزمن و تکرارشونده دارند و به طور مداوم انتظارات مطلوب فرد از رابطه در هم ریخته میشود [ 18 ]. نشانگان ضربه عشق یا شکست عاطفی داراي چهار ویژگی کلیدي شامل برانگیختگی، اجتناب.[ یادآوري خودکار و بی تفاوتی هیجانی است [ 19 ساراسون 1 و همکاران [ 20 ]. بر این باورند که اثرات استرس و رویدادهاي منفی زندگی در افراد مختلف متفاوت است. واکنش افراد در برابر رویدادهاي استرس آمیز و نیز میزان فشارزایی رویدادها تحت  تاثیر عوامل گوناگون فردي و اجتماعی است. برخی ویژگیها مانند سبک دلبستگی ایمن [ 21 ] می تواند افراد را در برابر شکست عاطفی مقاوم سازند. نتایج تحقیق استپ 2 و همکاران [ 22 ] نشان داد که سبکهاي دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با مشکلات بین فردي و رفتارهاي مرتبط با خودکشی رابطه دارد. [ همچنین نتایج تحقیق اوزونی داواجیا 3 و همکاران [ 11 نشان داد که رابطه مثبت معنیداري بین سبک دلبستگی ناایمن و افکار خودکشی و رابطه منفی معنیداري بین سبک دلبستگی ایمن و افکار خودکشی [ وجود دارد. نتایج بررسی فالگارس 4 و همکاران [ 23 در مورد نقش تعدیلکننده خود انتقادي و وابستگی
1 Sarason
2 Stepp
3 Ozouni Davajia
4 Falgares
در نقش شکست عاطفی و سبکهاي دلبستگی در پیشبینی افکار خودکشی نشان داد که خود انتقادي رابطه دلبستگی ناایمن (اضطرابی و اجتنابی) و رفتارهاي مرتبط با خودکشی را تعدیل میکند و گلازبروك 5 و همکاران 24 ] نشان دادند که نوجوانانی که سبک دلبستگی ] ناایمن دارند، رفتارهاي خود آسیب زنی بیشتري را بروز میدهند. همچنین تیل 6 و همکاران [ 25 ] معتقدند که عوامل خطرساز خودکشی بین افراد مجرد بیشتر از افرادي است که در رابطه عاطفی رضایتبخش قرار دارند . همچنین بین افرادي که درگیر روابط عاطفی بودند، افرادي که تعارضات حل نشده داشتند و رضایت پایینی را در روابطشان تجربه کرده اند، سطوح بالاتري از افکار خودکشی، ناامیدي و افسردگی را گزارش کرده اند. با توجه به پیشینه تحقیق، رابطه هر یک از متغیرهاي سبکهاي دلبستگی و شکست عاطفی با افکار خودکشی در تحقیقات گذشته بهطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است، لیکن تعیین میزان نقش این متغیرها در پیشبینی افکار خودکشی مورد توجه قرار نگرفته است. لذا با توجه به اهمیت
موضوع، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال انجام شد که: نقش شکست عاطفی و سبکهای دلبستگی در پیش بین ی افکار خودکشی دانشجویان چقدر است؟ روش کار این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود . جامعه آماري این پژوهشرا کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اردبیل که در سال تحصیلی 1397 مشغول به تحصیل بودند تشکیل میدادند که به نقل از معاونت دانشجویی دانشگاه تعداد آنها 4231 نفر بود. از بین جامعه آماري بصورت نمونه گیري تصادفی ساده
تعداد 452 نفر طبق جدول مورگان انتخاب شدند.

جهت آموزش نقش شکست عاطفی و سبکهاي دلبستگی در پیشبینی افکار خودکشی با شماره تلفن 09124506359 تماس بگیرید.

برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 09124506359-09916833373 تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید. در صورت خرید به صورت اینترنتی هم کارت ها برای شما ارسال می شود و از طریق شماره های تماس می توانید پیگیری کنید.

از آخرین تخفیفات ما مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود آخرین تخفیفات ما را دریافت کنید