هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فال نخود بختیاری

فال نخود بختیاری

فال نخود بختیاری درمیان عشایر بختیاری یكی از رایج ترین نوع تفال یا فال گرفتن كه معمولا افراد مسن حالا یا توسط مردان و یا زنان گرفته میشود علاوه بر انواع آنھا توسط تسبیح فال نخود بختیاری است كه بسیار به واقعیت نزدیك میباشد و باور كنید رد خور ندارد

فال نخود بختیاری

آموزش فال نخود بختیاری

برای گرفتن فال با نخود ابتدا ۴١ عدد نخود كه ھم اندازه باشند را جدا میكنند .سپس آنھا را روی قالی یا مكانی صاف میگذارند و سپس توسط دوتا دست انھا را جدا میكنند بطوری كه مقداری توسط دست راست و مقداری توسط دست چپ و مقداری ھم در وسط بماند آنھا را به سه قسمت مساوی تقسیم میكنند سپس نخود ھای ھر قسمت را ۴تا ۴تا از ھم جدا میكنند… مثلا قسمت سمت راست را ھمینطور ۴تا ۴تا جدا میكنند چند حالت امكان دارد اتفاق بیفتد

یا یكی باقی میماند یا دو نخود یاسه و یا ۴نخود باقی میماند كه نخودھای باقی مانده را در بالا قرار میدھند و سپس به سراغ نخودھای وسطی رفته و آنھا را نیز 4تا ۴تا جدا میكنند و ھرچه باقی مانده بود را در بالا و جدای از نخودھا مقابل نخودھای باقی مانده از ستون اول قرار میدھند و سپس به سراغ نخودھای قسمت سوم كه توسط دست چپ جدا شده رفته و انھا را جدا میكنند و ھرچه باقی مانده بود در برابر دیگر نخودھا قرار میدھند در یك ردیف چند حالت اتفاق میافتد كه بھترین آن اگر در ردیف سمت راست یك نخود و در ردیف وسط دوتا و در ردیف سوم ھم دوتا باقی بماند كه جمعا ۵تا میباشند ای فال را ۵تن آل عبا میگوبند كه بهترین نوع فال است و مرادش حاصل میشود و اگر از ھر دیف ۴تا بماند كه در مجموع ١٢ تا میباشند نیز به آن ١٢ امام میگویند كه خوب است . در حاتی دیگر از ھركدام سه تا میماند كه به ان نوح نبی اله میگویند و یا حالی از ستون اول یكی .ستون دوم سه تا و ستون سوم ھم یكی كه این ھم خوب است خلاصه افراد حرفه ای تر باقی مانده نخودھا را باھم قاطی و مجددا به سه قسمت و سپس ۴تا ۴تا جدا میكنند و نخود ھای باقی ماده را بازھم قاطی و ۴تا ۴تا جدا میكنند و سپس به تفسیر و تجزیه و تحلیل ان میپردازند و خلاصه انگار حرف دل شما را میزنند و بسیار واقعیت دارد چند وقت پیش كه از در سبزقبا در دزفول رد میشدم مردی را دیدم كه داشت با نخود فال میگرفت و كلی ھم مشتری داشت …خلاصه در شبھای سرد زمستان زیر سیاه چادر این نوع تفال ھم برای خودش حكایتی شیرین دارد ازاینكه شاید مطلب را بخوبی نرسانده باشم از ھمه شما عزیزان پوزش میخواھم

علاوه بر انواع آنها توسط تسبیح فال با نخود است كه بسیار به واقعیت نزدیك میباشد و باور كنید رد خور ندارد .

برای گرفتن فال با نخود ابتدا 41 عدد نخود كه هم اندازه باشند را جدا میكنند سپس آنها را روی قالی یا مكانی صاف میگذارند .

سپس توسط دوتا دست انها را جدا میكنند بطوری كه مقداری توسط دست راست و مقداری توسط دست چپ و مقداری هم در وسط بماند آنها را به سه قسمت مساوی تقسیم میكنند …

سپس نخود های هر قسمت را 4 تا 4 تا از هم جدا میكنند … مثلا قسمت سمت راست را همینطور 4تا 4تا جدا میكنند .

چند حالت امكان دارد اتفاق بیفتد … یا یكی باقی میماند یا دو نخود یاسه و یا 4 نخود باقی میماند كه نخودهای باقی مانده را در بالا قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای وسطی رفته و آنها را نیز 4 تا 4 تا جدا میكنند و هرچه باقی مانده بود را در بالا و جدای از نخودها مقابل نخودهای باقی مانده از ستون اول قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای قسمت سوم كه توسط دست چپ جدا شده رفته و انها را جدا میكنند و هرچه باقی مانده بود در برابر دیگر نخودها قرار میدهند در یك ردیف …

چند حالت اتفاق میافتد كه بهترین آن اگر در ردیف سمت راست یك نخود و در ردیف وسط دوتا و در ردیف سوم هم دوتا باقی بماند كه جمعا 5 تا میباشند که این فال را  5 تن آل عبا میگوبیند كه بهترین نوع فال است و مرادش حاصل میشود و اگر از هر ردیف 4 تا بماند كه در مجموع 12 تا میباشند نیز به آن 12 امام میگویند كه خوب است .

در حاتی دیگر از هركدام سه تا میماند كه به ان نوح نبی اله میگویند و یا حالی از ستون اول یكی ستون دوم سه تا و ستون سوم هم یكی كه این هم خوب است …

خلاصه افراد حرفه ای تر باقی مانده نخودها را باهم قاطی و مجددا به سه قسمت و سپس 4 تا 4 تا جدا میكنند و نخود های باقی ماده را بازهم قاطی و 4 تا 4 تا جدا میكنند و سپس به تفسیر و تجزیه و تحلیل ان میپردازند و خلاصه انگار حرف دل شما را میزنند و بسیار واقعیت دارد

جهت آموزش فال نخود با شماره تلفن 09124506359 تماس بگیرید.

برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 09124506359-09916833373 تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید. در صورت خرید به صورت اینترنتی هم کارت ها برای شما ارسال می شود و از طریق شماره های تماس می توانید پیگیری کنید.

از آخرین تخفیفات ما مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود آخرین تخفیفات ما را دریافت کنید