هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فال طالع بینی چینی

فال طالع بینی چینی

آموزش فال طالع بینی چینی به شرح زیر میباشد :

درمورد فال طالع بینی چینی بیشتر بدانید…

انسان از آغاز پیدایش با روح کنجکاو خود ھمواره در پی یافتن پاسخ ھائی برای سوالات بیشمار خود بوده است: جهان ھستی چگونه شکل گرفت؟ خورشید و ستارگان چگونه پدید آمده اند؟ زندگی چیست؟ آیا سرنوشت ھر انسان از قبل مشخص شده است؟ و ھزاران سوال دیگر . در آغاز او برای ھر واقعه و پدیده، خدائی قائل بود. یعنی تصور می کرد اگر سیل می آید یا طوفان رخ می دھد خدایان خشمگین شده اند. طالع بینی اولیه نیز بر اساس ستارگان آسمان بر سرنوشت بشر و دیگر جانداران و حتی گیاھان پا گرفت. طالع بینان نخستین ھمه پیکره ھای آسمانی را صاحب عقل و شعور می دانستند و آنان را خدایانی تصور می کردند که تمام حرکات و پدیده ھای زمینی را تحت کنترل دارند و آنھا را مسئول ھر واقعه خوب یا بد در روی کره زمین می پنداشتند . در حقیقت طالع بینی در ابتدا با خرافات و موھومات و سحر و جادو آغشته بود ولی بعدھا راه خود را جدا کرد و حتی در دوره ای از تاریخ در برخی دانشگاه ھا تدریس می شد .طالع بینان چینی نیز با توجه به فرھنگ غنی و سابقه تمدن طولانی
خود در این علم پیشرفت ھای به سزائی داشته اند . مرجع: کتاب دایرهٔ المعارف طالع بینی، مؤلف: میشل استار. این کتاب کامل ترین مرجع برای طالع بینی است، اگر علاقه مند به طالع بینی و انواع فال می باشید، به شما توصیه می کنیم یک جلد برای خود تھیه کنید. با این توضیح که ترجمه فارسی
آن نیز با جلدھائی عالی و با رنگ ھای مختلف موجود است .
مشخصات متولدین سال موش
1279 – 1291 – 1303 – 1315 – 1327 – 1339 – 1351 – 1363 – 1375 – 1387
موش زیر نفوذ حالات جاذبه و تجاوز به دنیا آمده است. در نظر اول آرام و متعادل و شوخ جلوه می کند ولی مواظب باشید در زیر این چھره آرام و صبور یک روحیه مھاجم و ن اآرام قرار گرفته است برای مدتی با موشی ھمخانه و یا ھمسفر شوید و آن وقت کاملا به روحیه ن اآرام و مضطرب و انفجارات روحی بی موقع او پی خواھید برد. او از ایجاد سر و صدا لذت خواھد برد . خیالبافی ھای موش که اغلب در زمینه نابود کردن و خراب کردن است گاھی منجر به سازندگی و خلق می شود از نظر عشقی و عاطفی موش عاشق میمون می شود ولی از اسب باید حذر کند و از گربه ھم طبیعتا به ھمان دلایل معلوم جانور شناسی باید دوری کند .مشخصات متولدین سال گاو
1280 – 1292 – 1304 – 1316 – 1328 – 1340 – 1352 – 1364 – 1374 – 1388
آرام وصبور کم رو و کند و دقیق و صاحب روش متعادل و بی اھمیت نسبت به خود گاو ھوشیار ی ھای طبیعیش را پشت یک چهره ی خانگی اش پنھان می کند او اھل تفکر است و به ھمین دلیل شاید تنھائی را دوست می دارد و می تواند ھدفی را تا سر حد تعصب تعقیب کند میھن پرستی افراطی دارد متأسفانه برای گاو عشق چیزی جز یک معمای قابل قبول نیست می تواند با خروس ازدواج موفقیت آمیزی داشته باشد ھمچنین با موش ھا نیز و مار و میمون ھم می توانند در کنار گاو زندگی توأم با آرامشی داشته باشند ولی از ببر و بز باید ترسید .

فال طالع بینی چینی
مشخصات متولدین سال ببر
1281 – 1293 – 1315 – 1317 -1329 – 1341 – 1353 – 1365 – 1377 – 1389
ببر یک عیب جوی یاغی است و ھمیشه در حال طغیان بر ضد قدرت ھای مستقر است او ھمیشه می خواھد رھبر باشد اما بدبختانه ھمچنان که برای بیشتر رھبر ھا پیش می آید اغلب آن شایستگی را که منجر به جلب اعتماد دیگران می شود فاقد است میمون چه در کار و چه در عشق ببر را دست خواھد انداخت و و باید از مار دوری کند گاو و گربه نیز با ببر سازگار نیستند ولی با سگ و اژدھا و اسب می تواند رابطه ی خوبی داشته باشد .
مشخصات متولدین سال گربه
1282 – 1294 – 1306 – 1318 – 1330 – 1342 – 1354 – 1366 – 1378 – 1390
خوشحال و با استعداد، خوب، بااحتیاط، لطیف، ملاحظه کار، عاشق جمع، اھل غیبت کردن، بدگوئی. جاه طلبی دارند اما نه خیلی زیاد به حد زیادی پرھیزکارند و رفقای خوبی ھستند گربه عاشق جمع است خیلی زود به گریه می افتد گربه با بز و سگ درست کردار و خوک کنار می آید اما از موش باید مثل طاعون بپرھیزد و با ببر نیز چون از ھمان نژاد است به خوبی از حیله ھایش با خبر است و در نتیجه از در گیری با او دوری می کند .
مشخصات متولدین سال اژدها
1283 – 1295 – 1307 – 1319 – 1331 -1343 – 1355 – 1367 – 1379 – 1391
زود گول می خورد و کمال گرا مغرور و باھوش محکم ب ااراده بخشنده دل به کسی نمی بندد تنھا خیره کننده و اغلب دچار بد ترین وضعیت ھا می شود این شھامت را دارد که اشتباھسش را بپذیرد معمولا دیر ازدواج می کند و اما با موش عاشق پیشه و مار وخروسی مغرور ارتباط خوبی دارد از بین تمام علامت ھا تنھا میمون قادر است که اژدھا را فریب دھد ارتباط اژدھا و ببر به ندرت می تواند آرام باشد و نیز باید از سگ بپرھیزد .
مشخصات متولدین سال مار
1284 – 1296 – 1308 – 1320 – 1332 – 1344 – 1356 – 1368 – 1380
جذاب، احساسات، شوخ، زیبا، روشنفکر، فیلسوف، دقیق، حسابگر، اھل خطر کردن نیست، سختگیر، زنان متولد این ماه معمولا زیبا ھستند. مار وقتش را بیھوده تلف نمی کند و کمتر عمرش را با پر گوئی و بیھوده گوئی از دست می دھد و به احساس و درک اولیه اش در موارد مختلف ایمان دارد و چون در شناسائی محیط و مردم اشتباه نمی کند اغلب قدم صحیح بر می دارد. حس ششم او ھمان قدر قوی است که پنج حس دیگر او قوی می باشد در مورد امور مالی مار اقبال بلند دارد به سرعت تصمیم می گیرد و در راه رسیدن به ھدفش آسمان را به زمین می آورد و اجازه نمی دھد ھیچ مانعی در سر راھش
قرار گیرد کمک کردن به مردم را بزرگترین کار ھا می داند و در امور عشقی با ببر قادر به انجام ھیچ کاری نمی باشد .
مشخصات متولدین سال اسب
1285 – 1297 – 1309 – 1321 – 1333 – 1345 – 1357 – 1369 – 1381
اسب ھمیشه فوق العاده به نظر می رسد عاشق مکان ھای عمومی، ورزشکار، شوخ، نکته سنج، زرنگ، ناآرام، خودخواه، خود دوست، اقتصاد دان، به خاطر عشق از ھمه چیز می گذرد. خونگرم ھیجانی و نا آرام است. اسب با بز و سگ و ببر می تواند زندگی خوبی داشته باشد ولی با موش ھرگز .
مشخصات متولدین سال گوسفند
1286 – 1298 – 1310 – 1322 – 1334 – 1346 – 1358 -1370 -1382
شیک پوش، جذاب، ھنرمند، خجالتی، مطبوع و دلپذیر، مذھبی، خوش قلب، دست و دلباز، آرامش طلب، عاشق گفتگوی ھنری، بز، خیال باف کمتر از ھر کسی به وقت شناسی اھمیت می دھد، او بدون نظر و قصد دوستانش را می رنجاند او می تواند صنعتگر و ھنرمند خوبی باشد او می تواند در کنار گربه، خوک و اسب خوشبخت شود و ھیچ موجود دیگری نمی تواند در کنار اسب مدت زیادی دوام بیاورد مخصوصا سگ .
مشخصات متولدین سال میمون
1287 – 1299 – 1311 – 1323 – 1335 – 1347 – 1359 – 1371 – 1383
بد جنس، دلیر، با ھمت، شوخ طبع، حیله گر، خود خواه، روشنفکر، ب افرھنگ، سیاستمدار، زیرک و دانا، فرصت طلب. او در حقیقت موجودی خود مرکز بین است خلا قیت و اصالت افکار میمون به حدی زیاد است که به راحتی می تواند سخت ترین مشکلات را بدون ترس و واھمه حل کند او ھوش سرشاری دارد او در کنار موش و اژدھا خوشبخت می شود اما موش ببر را دست می اندازد .
مشخصات متولدین سال خروس
1288 – 1300 – 1312 – 1324 – 1336 – 1348 – 1360 – 1372 – 1384
مغرور لاف زن از روی فکر حرف می زند، پرھیزکار، صریح الھجه، خوش لباس، بی پروا، رویائی، شجاع، فعال، جمع زن ھا را دوست دارد گاه برای دفاع از آنچه که می گوید حالت حمله پیدا می کند او با جرات و شجاع است. خروس با گاو و اژدھا خوشبخت می شود ولی باید از گربه بپرھیزد .

مشخصات متولدین سال سگ
1289 – 1301 – 1313 – 1325 – 1337 – 1349 – 1361 – 1373 – 1385
خود خور و نگران، درونگرا، یک دنده، بدگمان، ترشرو، بدبین، ضد اجتماع، وفادار، صادق، درستکار، وظیفه شناس، از گناه دیگران رنج می برد. ظاھری ساده او ھمیشه اولین کسی است که علیه بی عدالتی داد سخن بر می آورد در عشق درستکار و ثابت قدم است سگ با اسب، ببر و گربه خوشبخت می شود ولی از بز و اژدھا باید بپر ھیزد .
مشخصات متولدین سال خوک
1290 – 1302 – 1314 – 1326 – 1338 – 1350 – 1362 – 1374 – 1386
دلیر بلند ھمت خود نما، دقیق، نسبت به گناه وسواسی به او اعتماد کنید. ساده، راز دار، گستاخ، بی طرف، یک رفیق فوق العاده کم حرف مثل میمون، یک روشنفکر است. خوک باید از مار فرار کند مادی گرا، نفس پرست، عاشق میھمانی و تفریح، بز نیز از وجود خوک استفاده خواھد کرد به راحتی میتواند سراغ سگ ھا برود ھر چه روز تولدش به سال نو نزدیک تر باشد گرفتاری ھایش بیشتر است

جهت آموزش فال طالع بینی چینی با شماره تلفن 09124506359 تماس بگیرید.

برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 09124506359-09916833373 تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید. در صورت خرید به صورت اینترنتی هم کارت ها برای شما ارسال می شود و از طریق شماره های تماس می توانید پیگیری کنید.

از آخرین تخفیفات ما مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود آخرین تخفیفات ما را دریافت کنید