هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

فال درختان میوه

فال درختان میوه

آموزش فال درختان میوه به شرح زیر است :

فروردین تا ١٠ فروردین – درخت زبان گنجشك ( حساسیت)

سرشار از جذابیت، با نشاط و سرزنده است و دوست دارد توجه دیگران را به خود جلب كند. عاشق زندگی، فعالیت و حتی پیچیدگی ھا است. مستقل، خوش سلیقه، پراحساس،یار و ھم صحبتی خوب است. كسی كه تمایل به عفو و گذشت ندارد.

11 فروردین تا ٢٠ فروردین – درخت افرا ( استقلال فكری)

فردی معمولی نیست و سرشار از تصور و خلاقیت و ابتكار، خجالتی و تودار، بلندپرواز و مغرور است. متكی به نفس، به دنبال تجارب جدید و گاھی عصبی است اما حافظه و ذھنی قوی دارد و به آسانی یاد می گیرد و ھمیشه می خواھد اثری خوب روی دیگران داشته باشد.

21 فروردین تا ٣١ فروردین – درخت گردو ( اشتیاق و شور)

نجیب و با دید وسیع نسبت به جھان، خودجوش و بلندپروازی او نامحدود است. فردی غیرقابل انعطاف، شریكی استثنائی اما بدقلق است. ھمیشه مورد علاقه نیست اما اغلب تمجید و تحسین می شود. مدیر و باھوش، بسیار پر حرارت اما گاھی اوقات مغرور است.

1اردیبھشت تا ١۴ اردیبھشت – درخت سپیدار ( تردید و عدم ثبات)

جذاب به نظرمی آید. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بالایی ندارد. در مواقع لزوم بسیار شجاع است و به مھربانی و جوی خوشایند نیاز دارد. بسیار مشكل پسند و غالبا تنھا است و طبعی ھنرمندانه دارد. ھماھنگ كننده خوبی است و به فلسفه علاقمند است. در ھر موقعیتی قابل اعتماد است و به طور جدی در امور مشاركت دارد.

14 اردیبھشت تا ٢۴ اردیبھشت – درخت شاه بلوط ( درستكاری)

ھیكل و اندامی خارق العاده، پرابھت، حس عدالت خواھی بالا، یك طراح و سیاستمدار است. به راحتی آزرده خاطر می شود. بسیار حساس، كوشا، گاھی اوقات برتر از دیگران عمل می كند و گاھی در ارتباطات خود با سایرین سوء تفاھم برایش بوجود می آید. خانواده مدار و از لحاظ فیزیكی روی فرم است.

25 اردیبھشت تا ٣ خرداد – درخت ون ( بلندپروازی)

فوق العاده جذاب، پرانرژی، خودجوش و پر مسئولیت ھستید.انتقاد را دوست ندارید .جاه طلب، بلند پرواز، باھوش، مستعد و قابل اطمینان ھستید. به پول اھیمت می دھید. خواستار توجه از سوی دیگران ھستید و به پشتوانه و حمایت احساسی نیاز دارید.

4خرداد تا ١٣ خرداد – درخت ممرز( خوش سلیقگی)

زیباست و به اوضاع و احوال و ظاھر خود توجه دارد. خوش سلیقه و فداكار است وزندگی را تا جایی كه ممكن باشد راحت می گیرد. زندگی را به سوی منطق و انضباط سوق می دھد. به دنبال مھربانی و تقدیر از دوستان است. تصمیم گیری برای او سخت است و فردی بسیار قابل اعتماد به شمار می رود.

14 خرداد تا ٢٣ خرداد – درخت انجیر ( حساسیت)

فردی مستقل، درستكار، با وفا كه از ضد و نقیض گویی و بحث متنفر است. زندگی و دوستانش را دوست دارد. از بچه ھا و حیوانات لذت میبرد. اجتماعی و شوخ طبع است و دوست دارد كه بعد از ساعت ھای طولانی كار سخت استراحت كند و از استعداد ھنری و ھوش بالایی برخوردار است.

24 خرداد تا ۴ تیر – درخت سیب ( عشق)

فردی آرام، گاھی اوقات خجالتی، بسیار جذاب و دلربا با رفتاری مناسب و سنجیده، ماجراجو و بی باك، حساس و … دوست دارید كه دیگران را دوست داشته باشید و سایرین ھم شما را دوست داشته باشند. با وفا، حساس و بسیار بخشنده و با استعداد. شما عاشق بچه ھا ھستید.

5تیر تا ١۵ تیر – درخت صنوبر ( رمز و راز)

فوق العاده با سلیقه است و نمی تواند تنش و فشار عصبی را تحمل كند. زیبایی را دوست دارد. گاھی افسرده می شود. سرسخت و لجباز است و به ھمان نسبت كه دوست دارد نزدیكان خود را حمایت و مراقبت كند با افراد غریبه ھم به ھمان شكل رفتار میكند. نسبتا كم ادعا، سخت كوش، با استعداد، فداكار، دور از خودپسندی و فردی كه دوستان زیادی دارد و بسیار قابل اعتماد است.

16 تیر تا ٢۵ تیر – درخت نارون ( بزرگواری)

قیافه و ظاھری خوب دارد و در پوشیدن لباس خوش سلیقه است. تقاضا و خواسته ھای او در حد اعتدال است. كم ادعا است و اشتباھات را فراموش نمی كند. با نشاط و سرزنده است و دوست دارد راھنمایی بشود اما نه اینكه از دیگران اطاعت كند .شریكی درستكار و با وفا و دوست دارد برای سایرین تصمیم بگیرد. بزرگوار و نجیب، سخاوتمند و شوخ طبع و فردی كارآمد است.

26 تیر تا ۴ مرداد – درخت سرو ( اعتماد به نفس)

فردی با توان و قدرت فوق العاده، كسی كه می داند چطور خود را با شرایط مختلف در زندگی وفق بدھد.ھدیای غیر منتظره را دوست دارد و از سلامتی بدنی برخوردار است. خجالتی نیست و اعتماد به نفس دارد. سخنرانی برجسته، فردی مصمم و با اراده، كمی عجول و بی طاقت و دوست دارد كه دیگران را تحت تأثیر قرار بدھد  .با استعداد، سخت كوش و اغلب خوش بین است و قادر است سریع تصمیم بگیرد.

5مرداد تا ١٣ مرداد – درخت سپیدار ( تردید و عدم ثبات)

جذاب به نظرمی آید. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بالایی ندارد. در مواقع لزوم بسیار شجاع است و به مھربانی و جوی خوشایند نیاز دارد. بسیار مشكل پسند و غالبا تنھا است و طبعی ھنرمندانه دارد. ھماھنگ كننده خوبی است و به فلسفه علاقمند است. در ھر موقعیتی قابل اعتماد است و به طور جدی در امور مشاركت دارد.

14 مرداد تا ٢٣ مرداد – درخت سدر ( وفاداری)

فردی قوی، عضلانی، انعطاف پذیر، كسی كه آنچه زندگی به اجبار به او می دھد می پذیرد و اما لزوما آن را دوست ندارد. سعی می كند ساده و خوش بین باشد.دوست دارد از نظر مالی مستقل عمل كند. مهربان و عاطفی، از تنھائی متنفر، با وفا و گاھی اوقات ھم به زودی عصبانی می شود. با احتیاط، تحصیل علم و دانش و كمك به دیگران را دوست دارد.

24 مرداد تا ٢ شھریور – درخت كاج ( صلح و آشتی)

عاشق مصاحبت و شركت در گفتگوھایی است كه به توافق منجر بشود. باید در زندگی آرامش داشته باشد. عاشق كمك كردن به دیگران است و تخیلی پویا دارد. دوست دارد شعر بسازد و به مد علاقه ندارد. ھمیشه ملاحظه دیگران را می كند. با ھمه خیلی دوستانه رفتار می كند. احساسات لطیفی دارد و به عاطفه و اطمینان خاطر نیاز دارد.

3 شهریور تا ١٢ شهریور – درخت بید مجنون ( اندوه)

فردی كه دوست دارد از فشارھای روحی دور باشد. زندگی خانوادگی را دوست دارد و سرشار از امید و رؤیا است. جذاب،بسیارمھربان،عاشق زیبایی، با استعداد زیاد در موسیقی، عاشق سفر به نقاط غیرمعمول،خستگی ناپذیر، غیرقابل پیش بینی، درستكار و فردی كه می تواند تحت تأثیر قرار بگیرد اما نه ھنگامی كه در تنگنا باشد. حس ششم خوبی دارد وعاشق خنداندن دیگران است.

13 شهریور تا ٢٢ شهریور – درخت لیمو ترش ( شك و تردید)

با ھوش و سخت كوش است و آنچه را زندگی به او می دھد می پذیرد. البته بعد از آنكه سعی می كند شرایط بد را به خوب تغییر بدھد. از فشارھای عصبی نفرت دارد. از مسافرت و تعطیلات كوتاه لذت میبرد. ممكن است خشن به نظر بیاید اما واقعا روحی لطیف دارد. ھمیشه آماده جانفشانی برای افراد خانواده و دوستان است. بسیار بااستعداد است اما برای استفاده و بهره بردن از آنھا باید زمان پیدا كند. خصلت رھبری بالایی دارد و فوق العاده وفادار است.

23 شهریور – درخت زیتون ( عقل)

عاشق مهربانی و رأفت، منطقی و متعادل است و از خشونت دوری می كند. بردبار و شكیبا،با نشاط و سرزنده، آرام و عادل است و قلبی رئوف و مھربان دارد. از ھرگونه بخل و حسادت دوری می كند. عاشق مطالعه است و از معاشرت با افراد آگاه و فرھیخته لذت می برد.

24 شهریور تا ٣ مھر – درخت فندق ( خارق العادگی)

جذاب و گیرا، شوخ طبع، بسیار فھمیده و فردی كه می داند چطور روی دیگران تأثیر ماندگار داشته باشد. در امور اجتماعی، فعال، مردمی و اغلب اوقات دمدمی مزاج، درستكار، كمال گرا و در رعایت عدل و انصاف قاضی خوبی است

4 مهر تا ١٣ مهر – درخت زبان گنجشك ( حساسیت (

سرشار از جذابیت، با نشاط و سرزنده است و دوست دارد توجه دیگران را به خود جلب كند. عاشق زندگی، فعالیت و حتی پیچیدگی ھا است. مستقل، خوش سلیقه، پراحساس،یار و ھم صحبتی خوب است. كسی كه تمایل به عفو و گذشت ندارد.

14 مھر تا ٢٣ مھر – درخت افرا ( استقلال فكری)

فردی معمولی نیست و سرشار از تصور و خلاقیت و ابتكار، خجالتی و تودار، بلندپرواز و مغرور است. متكی به نفس، به دنبال تجارب جدید و گاھی عصبی است اما حافظه و ذھنی قوی دارد و به آسانی یاد می گیرد و ھمیشه می خواھد اثری خوب روی دیگران داشته باشد.

24 مھر تا ١١ آبان – درخت گردو ( اشتیاق و شور)

نجیب و با دید وسیع نسبت به جھان، خودجوش و بلندپروازی او نامحدود است. فردی غیرقابل انعطاف، شریكی استثنائی اما بدقلق است. ھمیشه مورد علاقه نیست اما اغلب تمجید و تحسین می شود. مدیر و باھوش، بسیار پر حرارت اما گاھی اوقات مغرور است.

12 آبان تا ٢١ آبان – درخت شاه بلوط ( درستكاری)

ھیكل و اندامی خارق العاده، پرابھت، حس عدالت خواھی بالا، یك طراح و سیاستمدار است. به راحتی آزرده خاطر میشود. بسیار حساس، كوشا، گاھی اوقات برتر از دیگران عمل می كند و گاهی در ارتباطات خود با سایرین سوء تفاھم برایش بوجود می آید. خانواده مدار و از لحاظ فیزیكی روی فرم است.

22 آبان تا ١ آذر – درخت ون ( بلند پروازی)

فوق العاده جذاب، پرانرژی، خودجوش و پر مسئولیت ھستید.انتقاد را دوست ندارید .جاه طلب، بلند پرواز، باھوش، مستعد و قابل اطمینان ھستید. به پول اھیمت می دھید. خواستار توجه از سوی دیگران ھستید و به پشتوانه و حمایت احساسی نیاز دارید.

2آذر تا ١١ آذر – درخت ممرز ( خوش سلیقگی)

زیباست و به اوضاع و احوال و ظاھر خود توجه دارد. خوش سلیقه و فداكار است وزندگی را تا جایی كه ممكن باشد راحت می گیرد. زندگی را به سوی منطق و انضباط سوق می دھد. به دنبال مھربانی و تقدیر از دوستان است. تصمیم گیری برای او سخت است و فردی بسیار قابل اعتماد به شمار می رود.

12 آذر تا ٢١ آذر – درخت انجیر ( حساسیت)

فردی مستقل، درستكار، با وفا كه از ضد و نقیض گویی و بحث متنفر است. زندگی و دوستانش را دوست دارد. از بچه ھا و حیوانات لذت میبرد. اجتماعی و شوخ طبع است و دوست دارد كه بعد از ساعت ھای طولانی كار سخت استراحت كند و از استعداد ھنری و ھوش بالایی برخوردار است.

آذر تا ١ دی – درخت راش ( خلاقیت)

فردی با سلیقه،كسی كه به ظاھر خودش اھمیت زیادی می دھد. یك برنامه ریز خوب برای زندگی و كار و مسائل اقتصادی، فردی كه بدون لزوم بی گدار به آب نمی زند .منطقی و مونس و یاری بی نظیر در زندگی به شمار می روید.

فال درختان میوه

2دی تا ١١ دی – درخت صنوبر ( رمز و راز)

فوق العاده با سلیقه است و نمی تواند تنش و فشار عصبی را تحمل كند. زیبایی را دوست دارد. گاھی افسرده می شود. سرسخت و لجباز است و به ھمان نسبت كه دوست دارد نزدیكان خود را حمایت و مراقبت كند با افراد غریبه ھم به ھمان شكل رفتار میكند. نسبتا كم ادعا، سخت كوش، با استعداد، فداكار، دور از خودپسندی و فردی كه دوستان زیادی دارد و بسیار قابل اعتماد است.

12 دی تا ٢۴ دی – درخت نارون ( بزرگواری)

قیافه و ظاھری خوب دارد و در پوشیدن لباس خوش سلیقه است. تقاضا و خواسته ھای او در حد اعتدال است. كم ادعا است و اشتباھات را فراموش نمی كند. با نشاط و سرزنده است و دوست دارد راھنمایی بشود اما نه اینكه از دیگران اطاعت كند .شریكی درستكار و با وفا و دوست دارد برای سایرین تصمیم بگیرد. بزرگوار و نجیب، سخاوتمند و شوخ طبع و فردی كارآمد است.

25 دی تا ٣ بهمن – درخت سرو ( اعتماد به نفس)

فردی با توان و قدرت فوق العاده، كسی كه می داند چطور خود را با شرایط مختلف در زندگی وفق بدھد.ھدیای غیر منتظره را دوست دارد و از سلامتی بدنی برخوردار است. خجالتی نیست و اعتماد به نفس دارد. سخنرانی برجسته، فردی مصمم و با اراده، كمی عجول و بی طاقت و دوست دارد كه دیگران را تحت تأثیر قرار بدھد .با استعداد، سخت كوش و اغلب خوش بین است و قادر است سریع تصمیم بگیرد.

4 بهمن تا ٨ بهمن – درخت سپیدار ( تردید و عدم ثبات )

جذاب به نظرمی آید. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بالایی ندارد. در مواقع لزوم بسیار شجاع است و به مھربانی و جوی خوشایند نیاز دارد. بسیار مشكل پسند و غالبا تنھا است و طبعی ھنرمندانه دارد. ھماھنگ كننده خوبی است و به فلسفه علاقمند است. در ھر موقعیتی قابل اعتماد است و به طور جدی در امور مشاركت دارد.

9 بهمن تا ١٨ بهمن – درخت سدر ( وفاداری)

فردی قوی، عضلانی، انعطاف پذیر، كسی كه آنچه زندگی به اجبار به او می دھد می پذیرد و اما لزوما آن را دوست ندارد. سعی می كند ساده و خوش بین باشد.دوست دارد از نظر مالی مستقل عمل كند. مھربان و عاطفی، از تنھائی متنفر، با وفا و گاھی اوقات ھم به زودی عصبانی می شود. با احتیاط، تحصیل علم و دانش و كمك به دیگران را دوست دارد.

19 بهمن تا ٣٠ بهمن – درخت كاج ( صلح و آشتی)

عاشق مصاحبت و شركت در گفتگوھایی است كه به توافق منجر بشود. باید در زندگی آرامش داشته باشد. عاشق كمك كردن به دیگران است و تخیلی پویا دارد. دوست دارد شعر بسازد و به مد علاقه ندارد. ھمیشه ملاحظه دیگران را می كند. با ھمه خیلی دوستانه رفتار می كند. احساسات لطیفی دارد و به عاطفه و اطمینان خاطر نیاز دارد.

1اسفند تا ١٠ اسفند – درخت بید مجنون ( اندوه )

فردی كه دوست دارد از فشارھای روحی دور باشد. زندگی خانوادگی را دوست دارد و سرشار از امید و رؤیا است. جذاب،بسیارمھربان،عاشق زیبایی، با استعداد زیاد در موسیقی، عاشق سفر به نقاط غیرمعمول،خستگی ناپذیر، غیرقابل پیش بینی، درستكار و فردی كه می تواند تحت تأثیر قرار بگیرد اما نه ھنگامی كه در تنگنا باشد. حس ششم خوبی دارد و عاشق خنداندن دیگران است.

11 اسفند تا ٢١ اسفند – درخت لیمو ترش ( شك و تردید)

با ھوش و سخت كوش است و آنچه را زندگی به او می دھد می پذیرد. البته بعد از آنكه سعی می كند شرایط بد را به خوب تغییر بدھد. از فشارھای عصبی نفرت دارد. از مسافرت و تعطیلات كوتاه لذت میبرد. ممكن است خشن به نظر بیاید اما واقعا روحی لطیف دارد. ھمیشه آماده جانفشانی برای افراد خانواده و دوستان است. بسیار بااستعداد است اما برای استفاده و بهره بردن از آنھا باید زمان پیدا كند. خصلت رھبری بالایی دارد و فوق العاده وفادار است.

22 اسفند تا ٣٠ اسفند – درخت فندق ( خارق العادگی)

جذاب و گیرا، شوخ طبع، بسیار فھمیده و فردی كه می داند چطور روی دیگران تأثیر ماندگار داشته باشد. در امور اجتماعی، فعال، مردمی و اغلب اوقات دمدمی مزاج، درستكار، كمال گرا و در رعایت عدل و انصاف قاضی خوبی است

جهت آموزش فال درختان میوه با شماره تلفن 09124506359 تماس بگیرید.

برای خرید انواع کارت تاروت رایدر وایت درجه یک سریع و ثبت سفارش با شماره 09124506359-09916833373 تماس بگیرید یا در واتساپ پیام دهید. در صورت خرید به صورت اینترنتی هم کارت ها برای شما ارسال می شود و از طریق شماره های تماس می توانید پیگیری کنید.

از آخرین تخفیفات ما مطلع باشید

با وارد کردن ایمیل خود آخرین تخفیفات ما را دریافت کنید